SU-ATIK SU, KULLANIM SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda atık su, deniz suyu, yüzeysel sular, kullanma suyu gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği

İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.

İlgili yönetmeliklere mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
  • İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri
  • İçme Suyu Analizleri TS 266 Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
  • Kullanma Suyu Analizleri
  • Kaynak Suyu Analizleri
  • Proses Suyu Analizleri
  • Atık Su Arıtma Tesisleri İzleme Çalışmaları
  • Yüzey Ve Yeraltı Suları Kalite Çalışmaları
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Arıtıla Bilirlik Çalışmaları

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN SU – ATIK SU – KULLANMA SUYU – YÜZEYSEL SULAR PARAMETRE LİSTESİ; 

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
PH SM 4500-H B 21.Baskı 2005 / Elektrokimyasal Metot
TS 3263 ISO 10523:1999 / Su Kalitesi-pH Tayini  
İletkenlik SM 2510 B 21.Baskı 2005 / Laboratuvar Metodu
TS 9748 EN 27888:1996 / Su Kalitesi-Elektriksel İletkenlik Tayini  
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu SM 4500-O G 21.Baskı 2005 / Membran Elektrot Metodu 
TS 5677 EN 25814:1996 / Su Kalitesi-Çözünmüş Oksijen Tayini-Elektrokimyasal Sonda Metodu  
Sıcaklık SM 2550 B 21.Baskı 2005 / Laboratuvar Metodu  
Bulanıklık TS 5091 EN ISO 7027: 2004 / Su kalitesi – Bulanıklık tayini  
SM 2130 B 21.Baskı 2005 / Neflometrik Metot
Debi EPA 841-B-97-003:1997 / Debi Ölçüm Metotları
SKKY NAAMT  
Koku SM 2150 B 21.Baskı 2005 / Koku Eşiği Testi
Renk SM 2120 B 21.Baskı 2005 / Görsel Karşılaştırma Metodu
SM 2120 C 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 / Su Kalitesi-Su Rengi-Muayene ve Tayin Metotları  
Tat SM 2160 B 21.Baskı 2005 / Tat Eşiği Testi
SM 2160 C 21.Baskı 2005 / Tat Sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
Klorofil a, üretkenlik TS 9092 ISO 10260 / Spektrofotometrik Metot
Balık BİO Deneyi (ZSF) TS 5676:1988 / Seyreltme Metodu
Yüzer Maddeler İşletme içi-görsel metot/PR.504.101
Toplam katı madde SM 2540 B 21.Baskı 2005
Toplam çözünmüş madde SM 2540 C 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot
Askıda Katı Madde (AKM) SM 2540 D 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot
TS EN 872:2007 / Su kalitesi- Askıdaki katı maddelerin tayini- Cam elyaf süzgeçler kullanılarak süzme yöntemi  
Sabit ve Uçucu katı maddeler SM 2540 E 21.Baskı 2005  
Çökebilen Katı Madde Tayini SM 2540 F 21.Baskı 2005 / Gravimetrik veya Hacimsel Metot TS 7092:1989 / Su Kalitesi-Çökebilen Katı Madde Tayini
T. Sertlik Tayini SM 2340 B,C 21.Baskı 2005 / EDTA Titrimetrik Metotlar  
Kalsiyum SM 3500-Ca B 21.Baskı 2005 / EDTA Titrimetrik Metot
Alkalinite ( bazlık, karbondioksit) SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot  
SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot  
SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot  
Karbonat, Bikarbonat SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot  
SM 4500 CO2 D 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot  
Asidite (asitlik) SM 2310 B 21.Baskı 2005 / Asidite Tayini  
Değişebilir Sodyum yüzdesi İşletme içi Metot / Hesaplama Yöntemi  
Sodyum adsorpsiyon oranı(SAR) SKKY Teknik usuller tebliği / Hesaplama Yöntemi  
Sodyum karbonat kalıntısı(RSC) İşletme içi  / Hesaplama Yöntemi  
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) SM 5220 B 21.Baskı 2005 / Açık Reflaks Metodu
TS 2789:2010 / Su kalitesi - Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini  
BOİ- Biyolojik oksijen ihtiyacı SM 5210 B 21.Baskı 2005 / 5 günlük BOİ Test Metodu
TS ISO 10707:2005 / Su Kalitesi - Sulu Ortamda Organik Bileşiklerin Nihai Havalı (Aerobik) Biyolojik Parçalanabilirliklerinin Değerlendirilmesi - Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini - Kapalı Şişe Deneyi  
T.Azot SM 4500-Norg B, 4500-NO3 B;4500-NO2 B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu ve Spektrofotometrik Metotlar
SM 4500 Norg B, SM 4110 B(NO3 + NO2)
T.Kjeldahl azotu, Organik Azot SM 4500 Norg B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu
Amonyak, amonyak azotu Amonyum, amonyum azotu SM 4500-NH3 B,C 21.Baskı 2005 / Distilasyon ve Titrimetrik Metot
SM 4500-NH3 B,F 21.Baskı 2005 / Distilasyon ve Fenat Metodu
Nitrit, Nitrit Azotu SM 4500-NO2- B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
Nitrat, Nitrat azotu SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500-NO3- B 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot  
SM 4500-NO3 E 21.Baskı 2005 / Kadmiyum İndirgeme Metodu
Serbest Klor, Aktif klor /Organik klor SM 4500-Cl F 21.Baskı 2005 / DPD Titrimetrik Metot
Serbest Klor, Bağlı klor, Toplam Klor SM 4500-Cl G 21.Baskı 2005 / DPD Kolorimetrik Metot
Sülfür, serbest kükürt SM 4500-S-2 D 21.Baskı 2005 / Metilen Mavisi Metodu
SM 4500- S-2 F 21.Baskı 2005 / İyodometrik Metot
Siyanür, toplam siyanür SM 4500-CN B 21.Baskı 2005 / Destilasyon  
SM 4500-CN C 21.Baskı 2005 / Absorbsiyon
SM 4500-CN E 21.Baskı 2005 / Destilasyon ve Absorbsiyon sonrası Kolorimetrik Metot
Yüzey aktif maddeler(MBAS)-deterjan SM 5540 C 21.Baskı 2005 / Anyonik Surfaktan MBAS Metodu
T. Fosfor, Fosfat fosforu, Orta Fosfat SM 4500-P B, C 21.Baskı 2005 / Yakma ve Kolorimetrik Metot
SM 4500-P B,E / Yakma ve Askorbik asit metodu BAŞVURU YAPILDI
SM 4110 B 21.Baskı 2005 /  Kromotografik Metot
Işık geçirgenliği, Secchi Disk Derinliği Tayini EPA 841-B-97-003:1997 / Secchi Diski ve Işık Geçirgenlik Tüpü Metodu
Sülfit
 
SM 4500-SO32-  B 21.Baskı 2005 / İyodometrik Metot
SM 4500-SO3 2- C 21.Baskı 2005 /Fenantrolin Metodu
Sülfat
 
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500 SO4-2 E 21.Baskı 2005 / Türbidimetrik Metot
Klorür SM 4110 B 21.Baskı 2005  /  Kromotografik Metot
SM 4500-Cl- B 21.Baskı 2005 / Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- C 21.Baskı 2005 / Civa Nitrat Metodu
Florür SM 4110 B D 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500-F B 21.Baskı 2005/ Distilasyon BAŞVURU YAPILDI
SM 4500-F D 21.Baskı 2005/ SPANDS metodu
SM 4500-F C 21.Baskı 2005  
Bromür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
Krom (Cr+6) SM 3500-Cr B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot
ASTM D 1687 / Kolorimetrik Metot
Bor SM 4500-B B 21.Baskı 2005 / Kurkumin Metodu
SM 4500-B  C 21.Baskı 2005 / Karmin Metodu
Çinko SM 3500-Zn B / Zinkon Metodu
Demir (Fe+2, Fe+3) SM 3500-Fe B / Fenantrolin Metot
Magnezyum SM 3500-Mg B / Hesaplama Metodu – Kalsiyum Sertliği ile Fark Belirleme Metodu
Toplam Krom TS 3654:1981/ Spektrofotometrik Metot  
Hidrazin ASTM D1385 / Spektrofotometrik Metot
Organik madde- Permanganat İndeksi TS 6288 EN ISO 8467  
Kloroformla Ayrışabilen Maddeler SM 5520 B 21.Baskı 2005 (Modifiye Metot)
Toplam Organik Karbon (TOC), Çözünmüş Organik Karbon (DOC), Organik Karbon Tayini SM 5310 B 21.Baskı 2005 / Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484:2000 / Su Kalitesi- Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu  
Yağ ve Gres SM 5520 B 21.Baskı 2005 / Kısmi Gravimetrik Metot
SM 5520 D 21.Baskı 2005 / Sokslet Ekstraksiyon Metodu
TS 8312:1992 / Su Kalitesi-Su ve Çamur Numunelerinde Ekstraksiyon Metodu   
Hidrokarbonlar SM 5520 D-F 21.Baskı 2005 / Soxhlet ve Silika Jel Metodu  
SM 5520 F 21.Baskı 2005 / Soxhlet Metodu
Fenol (4-aminoantipirin ile reaksiyona giren fenoller), Fenolik Maddeler, Fenol indeksi SM 5530 B,C 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kloroform Ekstraksiyon Metodu
SM 5530 B, D 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kolorimetrik Metot
TS 6227 ISO 6439 / Su kalitesi – Fenol indeksi tayini – Damıtma sonrası 4-aminoantipirin kullanılarak uygulanan spektrometrik metotlar  

Fenoller;  

4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol,
2-Cyclohexyl-4,6-dinitropheno,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol,
2,4-Dimethylphenol,
2,4-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol),
3-Methylphenol (m-Cresol),
4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol,
Pentachlorophenol,
Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol,
2,3,4,5-tetrachlorophenol,
2,3,5,6-tetrachlorophenol,
2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol)
EPA 8041, EPA 3510
Hidrokarbonlar, Katran Ve Petrol Kökenli Yağlar, Ham Petrol ve Türevleri, Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri Tayini TS EN ISO 9377-2:2002 / Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini ( GC Metodu)

Klorlu Pestisitler

Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC(Lindane), δ-BHC, Chlorobenzilate, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlordane, DBCP, 4,4"-DDD, 4,4"-DDE, 4,4"-DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene, Alachlor, Trifluralin
EPA 8081, EPA 3510C, EPA 3630C

Fosforlu Pestisitler; 

Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos, Demeton-O, Demeton-S, Diazinon, Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Fonophos, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Dichlorofenthion, Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion ethyl, Parathion methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Thionazin (Zinophos), Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon, Trichloronate, Tri-o-cresyl phosphate (TOCP))
EPA 8141B, EPA 3510C

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH);

 Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene
EPA 8270 /Gaz Kromotografik Metot (GC/FID), EPA 3510C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon, EPA 3630C  / Ön İşlem Metotu – Clean-up
Benzol (Benzen) ve Türevleri EPA 5021 A / Headspace Ön Hazırlama, EPA 8015 D/Gaz Kromotografik Metot

Uçucu Organik Bileşikler (VOC);

Bromodichloromethane, Bromoform, Carbontetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene,1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene,
Hexachlorobutadiene, Methylene chloride, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene,1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride

EPA 5021 A / Headspace Ön Hazırlama, EPA 8015 D / Gaz Kromotografik Metot  

Yarı Uçucu Organik Bileşikler (SVOC);  

Benzidine, Pyridine, Bis(2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, N-Nitrosodimethylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine, 2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Hexachloroethane, Isophorone, Nitrobenzene, 1,2-Diphenylhydrazine, 4-Chloroaniline, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl
EPA 8270 D / Gaz Kromotografik Metot (GC/FID), EPA 3510 C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon  

Herbisitler;

2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA
EPA 8151A  

Uçucu Organik Bileşikler (VOC);

Aseton, 1-Butanol, Pridin
EPA 5031, EPA 8260  
Poliklorlu Bifeniller Tayini (PCB) EPA 8082, EPA 3510 C, EPA 3665 A
Metaller için ön işlem SM 3030 (D-K) / Sindirme Metotları
Antimon, Sb SM 3111:B  21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Alüminyum,Al SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Arsenik (As) SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem AAS Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Bakır, Cu SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Baryum, Ba SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Berilyum, Be EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Bor, B EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Civa SM 3112 B 21.Baskı 2005 / Soğuk Buhar AAS Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Çinko, Zn SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Demir, Fe SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Gümüş, Ag SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Lityum, Li EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kalay SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kalsiyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kadminyum
 
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Krom
 
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kobalt

 
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kurşun, Pb SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Magnezyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Mangan, Mn SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Molibden, Mo SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Nikel, Ni SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Potasyum, K SM 3111:B  21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Sodyum, Na SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Selenyum (Se) SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem AAS Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Silisyum (Si), Silisyumdioksit (SiO2) SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Stronsiyum (Sr) EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
 Talyum (Tl) SM 3111:B  21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Titanyum (Ti) EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
 Vanadyum SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Fecal Stroptrococcus ve Enterococcus TS EN ISO 7899-2 / Membran Filtrasyon Tekniği BAŞVURU YAPILDI
Toplam Koliform TS EN ISO 9308-1 / Membran Filtrasyon Tekniği
Fekal Koliform SM 9222 D / Membran Filtrasyon Tekniği BAŞVURU YAPILDI
E.COLİ TS EN ISO 9308-1 / Membran Filtrasyon Tekniği
Salmonella TS ISO 6340:1999 / Membran Filtrasyon Tekniği BAŞVURU YAPILDI
Pseudomonas aeruginosa TS ISO 16266 / Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı  
Toplam koloni SM 9215 B