TOPRAK VE KİRLENMİŞ ARAZİLERİN ANALİZLERİ

Terk edilmiş endüstri bölgesi ve kirlenmiş araziler hem imkanlar hem zorluklar sunmaktadır. Apaçık oratada olan imkan, bu alanların konut bölgesine çevrilmesidir.  Zorluklar olarak kirleticilerin topraktan geçerek su kaynaklarına ulaşması, ortam havasına karışması veya  bitkileri veya diğer canlıları kötü şekilde etkilemesi sayılabilir. Buna ek olarak kirlenmiş arazilerin konut bölgesi olarak kullanılmasından önce,kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Bu noktada laboratuvarın rolü ise; söz konusu bölge ve çevresindeki kirleticilerin tiplerinin ve seviyelerinin değerlendirilmesine yardım etmektir. ALS Çevre Bölümü, petrol hidrokarbonları, pestisitler ve ağır metaller gibi toprak kirleticilerinin analizinin yanısıra organik içeriğe, nutrientlere ve tane boyutuna bakarak  toprak kalitesinin belirlenmesi konusunda da geniş deneyime sahiptir.

ALS hizmetlerini kulanan müşteri portföyü içerisinde hükümetler, devlet daireleri, danışmanlık firmaları, araştırma enstitüleri ve özel firmalar bulunmaktadır.

Avrupa genelinde, firmaların uyması gereken birçok ulusal ve mahalli yönetmelikler mevcuttur. Genellikle yönetmelikler nasıl numune alınacağını, hangi kirleticilerin analizleneceğini ve kirleticiler için belirlenen sınır değerleri içermektedir. Bazı örnek sınır değerlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel müşteri hizmetleri temsilcilerimiz sizlere yerel yönetmeliklere uyumlu olan analizleri seçmenize veya analiz sonuçlarınızın sınır değerler ile karşılaştırılarak yorumlanmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Analitik Test Hizmetlerimizin İçerikleri :

•          Metallerin Taranması

•          Organik Bileşiklerin Taranması

•          Eser Metal/Ağır Metal Analizleri

•          Metal Tür Tayinleri (Hg, As, Se)

•          İzotop Analizleri

•          Elemental Analizler (N, C, S, H, O)

•          Uçucu Organik Bileşiklerin Analizleri

•          Yarı-Uçucu Organik Bileşiklerin (sVOC) Analizleri, PAH, alkil-PAH, PCB’ler

•          Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Analizleri

•          Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Çeşitlerinin Belirlenmesi (C5-C40)

•          Temel İnorganik Parametrelerin Analizleri

•          Anyonlar, Nütrientler Analizleri

•          Azot Formlarının Analizleri

•          Oksihalitler, TOK Analizleri

•          EOX, AOX, TX Analizleri

•          Siyanürlerin Analizleri

•          Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Yüzeyi Aktif Maddeler

•          Alkilfenoller ve Etoksilatlarının Analizleri

•          Glikol, Alkol Analizleri

•          Pestisitler ve Bozunma Ürünleri

•          Perflorlu Bileşikler (PFC)

•          Farmasötik Kalıntı Analizleri

•          Dioksinler, PBDE ve Diğer Kalıcı Organik Kirleticiler (POP)

•          Klorofenol, Kresol, Fitalat Analizleri

•          Kloroalkan Analizleri

•          Anilin Analizleri

•          Radyoloji Analizleri, Radyonüklit Analizleri

•          Mikrobiyoloji, Lejyonella Analizleri

•          Ekotoksisite, Akut Toksisite Analizleri

•          Tane Büyüklüğü, Toprak Doku Analizleri

•          Etkin Katyon Değişim Kapasitesi, Çözünebilir Fosfor, Çözünebilir Azot Analizleri

•          Ait Uçucu Sülfür, AVS:SEM Oranı

Büyük Avrupa Projeleri Referans Listesi

Natura 2000, Polonya

Polonya’da Natura 2000 projesi kapsamındaki bir sahanın çevresel değerlendirmesi.  ALS olarak toprak ve su ortamında Metaller, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Fenoller, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)  ve Poliklorlu Bifeniller (PCB) gibi bir dizi kirleticinin analizi yapılmıştır. 

Spolana, Çek Cumhuriyeti

“Spolana Dioxiny” dünya üzerindeki en büyük ıslah/iyileştirme projelerinden biriydi. Spolana bir kimyasal madde üreticisidir. Bu proje kapsamında Spolana başarılı bir şekilde binaları ve çevresini, en önemlileri dioksinler olmak üzere metaller ve pestisitler gibi  birçok kirleticiden temizleyerek iyileştime /ıslah projesini tamamlamıştır.

 BT Kemi, İsveç

Önceden bir pestisit üretim tesisi olan işletme yüksek miktarlarda MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T ve Dinoseb  gibi bileşikler üretmiştir. İyileştirme sürecinde, (bir proje halen devam etmektedir) bu pestisitlerden yüksek konsantrasyonlarda bulunmuştur. Buna ek olarak tesis ve çevresinin metaller, dioksinler ve diğer klorlu bileşikler ile kontamine olduğu da ortaya çıkmıştır.   

Anaokulları, Norveç

Norveç İklim ve Çevre Bakanlığı 2006 yılında 10 büyük şehirdeki ve 5 endüstriyel bölgedeki tüm anaokullarının ve oyun alanlarının topraklarının, çocuklara güvenli bir çevre sağlayabilmek için, Metaller, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ve Poliklorlu Bifeniller (PCB) yönünden analiz edilmesine karar vermiştir. ALS bu proje kapsamında binlerce numunenin analizlenmesini gerçekleştirmiştir.   

Penttilän saha, Finlandiya

Mazot, Klorofenoller, metaller ve dioksin ile aşırı derecede kontamine olmuş bir kereste fabrikası iyileştirme projesi kapsamında ALS ile anlaşma imzalanarak, tüm analizlerin ALS bünyesinde yapılması sağlanmıştır. 

Çelik Fabrikası, Portekiz

Lisbon’a yakın çok büyük bir çelik fabrikası iyileştirme/ıslah kapsamına alınmıştır. ALS sözleşmeli olarak sahadaki Metal, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Polisiklik Aromatik Hidrokarbonları (PAH) ve Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) analizlerini gerçekleştirmiştir.