SEDIMAN VE NEHiR GÖL DiPLERiNDEN TARANAN MALZEMELERiN KiMYASAL ANALiZi

Sedimanların kontaminasyonu, insan sağlığına ve biyotik kaynakların üzerindeki potansiyel toksik etkileri nedeniyle çevre üzerinde büyük önem arz eden bir konudur. Sediman kontaminasyonu, Endüstriyel, Kentsel ve Deniz aktivitelerinden kaynaklanan geniş çeşitlilikte olan kirleticiler ile bağlantılıdır. Bunlara ağır metaller, kalıcı organik kirleticiler ve radyonüklidler dışında birçok parametre örnek olarak verilebilir.

Sedimanlarda, ağır metaller ve kalıcı organic kirleticiler gibi kirleticilerin ikincil rezervuarlarda uzun sure birikimi sonucunda kirleticiler;

 • Havaya karışabilir, başka sedimanlara taşınabilir veya biyota tarafından emilebilir.
 • Su canlılarında birikerek, gıda zincirinde yukarıya doğru hareket ederek balıklara ve hatta sonunda insanlara varır.

Nehir gibi su sistemleri üzerindeki yüksek insan baskısı sonucunda dip tortusu artmakta ve bunun sonucu olarak;

 • Bakım işleri (gemilerin geçmesi için derinlik ayarlaması ve drenaj işlemleri)
 • İnşaat işleri (taşkın kontolü/koruması, rekreasyon, liman genişletilmesi)
 • İnşaat malzemesi tedariği (kum, çakıl)
 • Islah/İyileştime çalışmaları (hassas/tehlikeli sahalar) artış göstermektedir.

Bu işlemlerin sonucu olarak kirleticilerin tekrardan su, çöp sahaları ve inşaat maddelerine geçme potansiyelini yükseltmektedir.

Sediman Yönetimi ile alakalı Avrupa Birliği Yönetmeliklerinden birkaçı;

Sediman ve dip tortusu kalitesinden  birçok ulusal ve uluslararası toplantıda  bahsedilmiştir. Bunlar;

 • Helsinki “Baltık Denizi Bölgesi Deniz ÇEvresinin Korunması” Toplantısı: HELCOM dip tortularının bertarafını önermektedir. (1992)
 • Londra “Atıkların ve Diğer Maddelerin Dökümünü Engelleyerek Deniz Krililiğinin Engellenmesi” Toplantısı . Dip Tortusu Değerlendirme Taslağı (2000).
 • Kuzey Doğu Atlantik Deniz Çevresinin Korunması Toplantısı (OSPAR) : Dip tortusunun yönetimi için revize edilmiş kılavuz (2004)

Birçok uluslararası toplantıda belirtilmesi ve AB Direktiflerinde yürülüğe konmasından dolayı, ulusal yetkililer de dip tortusu kılavuzları ve/veya sedimanlar üzerine özel yönetmelikler geliştirmişlerdir. ALS Çevre Bölümü, en zorlu maddelerden biri olarak tanımlanan kontamine sedimanların değerlendirilmesi ile alakalı sayısız sediman programı geliştirmiştir.

Sediman Portföyümüzdeki analiz yeterliliklerimizin başlıcaları;

 • Kuru Madde
 • Yoğunluk
 • Basit Tane Boyutu Dağılımı (Granülometri)
 • Tam Tane Boyutu Analizi
 • Ağır Metaller (civa, kurşun, nikel, çinko, bakır, cadmium v.b.)
 • Metal Tür Analizleri (metilciva, arsenik bileşikleri, selenyum bileşikleri)
 • Tribütilkalay (TBT) ve diğer organokalay bileşikleri
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Alfa ve Beta aktivitesini içeren radyonüklidler
 • Oktilfenoller, Nonilfenoller ve etoksilatları
 • Klorofenoller
 • PCB’ler, PAH, Hekzaklorobenzen
 • DDT ve izomerleri, Lindan, Klorobenzenler
 • Polibromlu difenil eterler
 • Dioksinler ve Furanlar
 • Deniz organizmaları (bitki ve hayvan) üzerinde ekotoksikolojik analizler
 • Mikrotox (Vibrio fischeri)

Sediman işlerinde projeye özel tekliflerin hazırlanması şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu teklifler,  LOQ değerlerini, bileşik içeriklerinin, numune kaplarının ve numune hacimlerinin detaylarını açık bir şekilde içerecektir. Ayrıca numune gönderim prosedürleri de tekliflerde yer alacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel ALS temsilciniz ile irtibata geçin.