SU ANALİZLERİ

ALS’nin ana faaliyet alanlarından biri  sudan numune alma ve su analizleridir. Analizlerin, ister insan sağlığına ister çevreye etkilerin değerlendirilmesi için yapılsın, ALS çözüm sunabilmektedir.  

İÇME SUYU ANALİZLERİ

Geniş mikrobiyolojik parametre listesine ek olarak, ALS Avrupa yeterlilikleri kapsamında gerek WHO kılavuzu, gerek ise Avrupa yönetmeliklerinde belirtilen tüm kimyasal parametrelerin analizlerini gerçekleştirebilemktedir.  Sunduğumuz kimyasal analiz parametrelerinden bazıları haloasetik asitler, pestisitler ve klorofenollerdir. 98/83/EC Su Direktifi, Dünya Sağlık Örgütünün İçme Suyu Kılavuzu ve ulusal yönetmelikler için özel olarak hazırlanmış analiz paketlerimiz bulunmaktadır.

Örnek temel içme suyu analiz paketi detayları

Parametre

Parametre

Parametre

Parametre

Koku

Renk

25°C’de Elektriksel İletkenlik

pH

Tat

Bulanıklık

 

 

Mikrobiyoloji

Abiyoseston -triptone

Enterokok

22°C’de mikroorganizma sayımı

Canlı Organizmalar

Klostridium Perfringens

Escherichia coli

36°C’de mikroorganizma sayımı

Organizma sayımı

Koliform Bakteri

 

 

 

Metaller

Aluminyum

Kalsiyum

Manganez

Kalsiyum Sertliği

Antimon

Bakır

Civa

Magnezyum Sertliği

Arsenik

Krom

Nikel

Sertlik

Berilyum

Demir

Selenyum

 

Bor

Kurşun

Gümüş

 

Kadmiyum

Magnezyum

Sodyum

 

Inorganik Bileşikler

Amonyak and amonyum iyonları

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ-Mn)

Nitratlar

Toplam Siyanür

Bromatlar

Klorür

Nitritler

Toplam Organik Karbon

Florür

Klorit

SO4 2- Olarak Sülfat

 

Uçucu Organik Bileşikler

1.2-Dikloroetan

Etilbenzen

Tetrakloroeten

4 Trihalometan Toplamı

Benzen

Kloroform

Toluen

BTEX Toplamı

Bromodiklorometan

meta- & para-Ksilen

Trikloroeten

Trikloroeten ve Tetrakloroeten Toplamı

Bromoform

ortho-Ksilen

Vinil klorür

Ksilenlerin Toplamı

ATIK SU ANALİZLERİ

Atıksu analizleri ile ilgili parametreler genellikle ulusal yönetmelikler ile belirlenmektedir. Analizlenecek parametreler atıksuyun kaynağına gore (örnek olarak evsel veya endüstriyel atıksular verilebilir) veya atıksuyun deşarj edildiği alıcı ortama göre değişiklik gösterebilmektedir. ALS Çevre Bölümü hem Avrupa Birliği üye devletlerindeki hem de Avrupa Birliği’ne üye olmayan devletlerdeki müşterilerine spesifik analiz paketleri sunmaktadır.  Standart atıksu analizlerinde her numune için analizlenmesi gereken belli başlı parametreler mevcuttur. Kolaylık olması adına atıksularda en fazla talep edilen parametreleri içeren analiz setleri oluşturulmuştur. Müşteri talepleri doğrultusunda bu analiz setlerine parametre eklenip/çıkartılabilmektedir.

Örnek atıksu analiz paketi detayları

Parametre

Parametre

Parametre

Parametre

Metaller

Krom

Arsenik

Civa

Çinko

Kadmiyum

Nikel

Kurşun

Bakır

Çözünebilir Krom (+6)

 

 

Diğer Bileşikler

Amonyak ve amonyum iyonları

Serbest Siyanür

Toplam Siyanür

Nitrat Azotu

Amonyum Azotu

550°C’de çözünmüş bağlı katı maddeler

Toplam Kjeldahl Azotu

Nitratlar

MBAS olarak Anyonik Yüzeyi Aktif Maddeler

105 °C’de kurutulmuş AKM

Toplam Azot

Nitrite Azotu

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ-Cr)

Toplam Fosfor

Nitritler

Yağ-Gres

pH

 Salmonella

Nitrit + Nitrat Azotu

TPH C10 - C40 Fraksiyonu

 

 

 

DOĞAL SU ANALİZLERİ

Doğal sulara örnek olarak yeraltı suları, yüzey suları verilebilir ve talep edilen parametreler geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Genellikle analizi talep edilen parametreler, yönetmelik gerekliliklerinde olan parametreler veya bölgedeki beklenen kirleticilere bağlı olarak belirlenmektedir. Değişik gereksinimleri karşılayabilmesi adına ALS sık talep edilen parametreleri içeren genel analiz paketleri oluşturmuştur. Buna ragmen, müşterilerin tekil parametreleri kendi gereklilikleri doğrultusunda seçmesine olanak tanıyan belirle ve seç listelerimiz de tercih edilmebilmektedir. Süphe duyulması durumunda yetenekli müşteri hizmetleri çalışanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. ALS Çevre bölümünün müşterilerimize katma değer sağladığı su çerçeve direktifi kapsamındaki analizler bu başlık altındaki ikinci kısım hizmetlerimizi oluşturmaktadır. ALS Laboratuvarlarında kullanılan metodlar, Çevresel Kalite Standartlarını (EQS) ve kirlilik kontrolü için belirtilen sınır değerleri karşılayabilecek şekilde seçilmektedir. AB Su Çerçeve Direktifi’ne özel olarak hazırlanan web sayfamızı ziyaret edin. Bu sayfada 2000/60/EC ve yeni yönetmelik olan 2013/39/EC direktiflerinde belirtilen öncelikli maddelerin analizi için ALS Çevre Bölümünün sunduğu analitik çözümler bulunmaktadır.

TEMEL DEğerlendirme çalışmaları

ALS Temel Değerlendirme Çalışması denilen birçok projede yer almıştır. Bazı projeler, kuzey kutup bölgesi gibi el değmemiş alanlarda arkaplan seviyelerinin değerlendirilmesi olurken bazı projeler ise nükleer reaktörlerin kurulumunun ve bunu izleyen  çalışma sürecindeki çevresel etkilerin değerlendirilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu gibi projelerde analizlenen tipik parametreler ise metaller, izotop oranları ve PFOS(Perflorooktan Sülfonat veya perflorooktansülfonik asit),PBDE (Polibromlu Difenil Eterler)gibi Kalıcı Organik kirleticiler olmaktadır.

ÖZEL HİZMETLER

Su numunelerinde sıklıkla talep edilen standart analizlerine ek olarak, ALS bir dizi özelleşmiş uzman hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimiz sunduğumuz Radyoloji, Ekotoksikoloji, Izotop Analizleri, Metal Tür Analizleri ve geniş yelpazedeki Kalıcı Organik Kirletici (POPs) ve pestisit analizleri gibi özel hizmetler nedeniyle ALS’yi tercih etmektedirler.

PASİF örnekleme

ALS’yi diğer birçok laboratuvardan ayıran başka bir özellik ise sunduğumuz pasif örnekleme hizmetidir.

Pasif örnekleme, geleneksel örneklemeye gore birçok avantaj sunmaktadır. Örnekleyici daha uzun süreler (genellikle günler veya haftalarca) sahada kalmasından dolayı kirleticilerin birikmesine ve toplanmasına olanak vermektedir. Sonuçlar örnekleme süresince tespit edilen ortalama konsantrasyon olmaktadır ve bu sayede ara sıra yükselen kirletici konsantrasyonlarının ve diğer değişkenlerin gözden kaçma riskini ortadan kalkmaktadır. ALS, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), poliklorlu bifeniller (PCB) ve dioksinler (PCDD/F) gibi apolar organik  bileşiklerin ve suda çözünen pestisitler, metaller ve anyonlar gibi polar organic bileşiklerin pasif örneklemeleri konusunda hizmet sunmaktadır.