BİYOTA ANALİZLERİ

Kirleticilerin ve kimyasalların varlığı için yapılan biyota analizleri, örnek olarak bitki hayvan numuneleri sayılabilir, genellikle çevresel değerlendirme projelerinin bir parçası olmaktadır. Kirleticilerin gıda zincirinde nasıl biriktiğinin veya söz konusu kirletici bileşiklerin kısa veya uzun mesafeli taşınım kanıtlarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Birkaç en bilinen biyota analizlerine,  Baltık Denizinde ve kutup hayvanlarındaki PCB seviyelerinin değerlendirilmesi ve bakir alanlara uzun mesafeli kirletici taşınımının kanıtlanması için yapılan kartal, fok ve balıklardaki analizler örnek verilebilir.

Genellikle biyota numunelerinin analizleri, su ve/veya sediman gibi diğer numune türlerinin analizleri ile bağlantılı olarak yapılmaktadır. ALS Çevre Bölümü, su ve sediman numuneleri ile birlikte biyota numunelerinde (uygun olduğu durumlarda), Su Çerçeve Direktifinde belirtilen tüm bileşiklerin analizlendiği projelerde yer almıştır. Biyota numunelerinde kirletici seviyelerinin değerlendirilmesi, sediman numunelerine kıyasla daha farklı bir bakış açısı sağlamaktadır. Biyota numunelerinde bulunan seviyeler aynı zamanda kirleticilerin biyolojik bulunabilir seviyeleri olarak da tanımlanmaktadır. Bazı bileşikler veya bileşik grupları için aradaki fark daha belirgindir. Biyota numunelerinde bulunan dioksin türleri, sediman numunelerinden daha farklı bir dağılım göstermektedir. Bu durum kısmen biyolojik bulunabilirlik nedeniyle olmasının yanında bazı dioksin türlerinin vücuttan çıkma hızı ile de ilgilidir.

Belirli krileticiler gıda zincirinin değişik basamaklarında hareket ederek, ekosistemde biyolojik birikim ve biyolojik artış ile insanları etkilemektedir. ALS Çevre Bölümü, bu bölümde sorgulanan bileşiğe bağlı olarak bir dizi analiz sunmaktadır. Tarafımızdan analiz gerçekleştirilen matrisler arasında kara ve deniz bitkileri ve hayvanları, hayvansal dokular, yumurta, kan ve öz sıvılar yanında insan kanı, insan öz sıvıları ve anne sütü sayılabilir.

Standart analiz listemizde bulunan bileşiklere örnek olarak Dioksin, Polibromlu difenileterler (PBDEs) ve poliklorlu bifeniller (PCBs)  gibi Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs), civa, arsenik, kurşun ve diğerlerini içeren geniş kapsamlı metal analizleri sayılabilir. 78 metalin analizlendiği setimiz idrar ve kan numunelerinde akredite olarak çalışılabilemketdir. Bunun yanı sıra, metilciva, organokalaylı bileşikler, arsenik türleri ve selenyum gibi bazı metallerin tür tayinleri de tarafımızdan yapılabilmektedir.

Doğal olaylar ve insan aktiviteleri gerçekten de su ve karasal çevreyi birçok yolla etkilemektedir. ALS Çevre Bölümünde, bileşiklerin ve kirleticilerin sucul ve karasal organizmalara etkileri ekotoksikolojik testler vasıtasyla çalışılabilmektedir. Ekotoksikolojik testlerimizden birkaçı -  bakteri (Vibrio fischeri), balık (Poecilia reticulata), alg (Desmodesmus subspicatus), sucul eklembacaklı (Daphnia magna Straus),  kültür bitkisi (Sinapis alba, lactuca sativa), karasal eklembacaklı (Folsomia candida), karasal halkalı solucan (Enchytraeus crypticus). Ekotoksikolojik analizler, insan faaliyetlerinin neden olduğu etkilerin yoğunluğu hakkında bilgi sağlamaktadır. Suya deşarj edilen veya toprağa atılan maddelerin potansiyel çevre etkilerinin değerlendirilmesi için veri oluşturmaktadır.